Skip to main content

Full text of "تحتوي على اكثر من 50 كتاب كتب متنوعة لتعلم للغة الانجليزية بجميع الطرق"

See other formats


I MM M K t;t cni lux Ht"g 
Liiu Uiu t* tinh 
V gitm qui IfWIl tf IM-IIMI I "II 

mum 

(01IWI 

T 

1 
e 

N 

A 

N 
H 

lil 0*1 \& \k 
MllUfittAW 
vifclAMlAlttP 
VOHEf«V*H 
r»bovAOQ> 
gmnnavi ifm RECORDED BOOKS'" i««* 

P I M S L E U R BAT DAI HIEl VA SOl Ttf-VO ASH V'Ol TA.V1 BA! TAPXGHE NHAMI CHOW VA DON G1AN NAY! 
PC267 
ENGLISH FOR VIETNAMESE SPEAKERS 

The COmPLETE COURSE I 
BcGinnERs/PflRT B z 

tf RECORDED BOORS" * «" 

The COmPLETE C0UR5E I ElfCllSI rot VIETNAMESE SPEAIEIS 

Vtfl phutfng phflp Pinnleur . ban thong «hl hoe lirng "cum iff" 
mi se hot ndi iil'n g Anh h6i thou ctf bin Hyc iheo idc J" cuu ban — ihoal ni«i vi lien Wl. Ban v ngoc nht&) phdt hl£n ra ring ban C() thS dot ihoiu ih«v nf 
bang lieng Anh sau khi ban ktft ihuc lim oil hoc. mfli Wl keo doi 30 phiii nay' Hoc lieng Anh nhtf ban da hoc lieng Viet 

htfi'ng nhJp doc <Ufl vi dac tie cua ttf'ii »t Paul PWKJtur gulp It*n hoc lien| Anh khncf 1A1 nhitu (flag ttfc. Cflnf nbir uc cm hoc "cnn. 

nc d£ vjy. Bin rf ihflnh rfn| vt dnwng »inh TmiUaii* dim hio tang bun !«. iff mhij \i ngO ptiap chinh «ac *4 dc dang uw cfc iinh 

huonc iiw tltp mi IhOnj cin pltai lip A Wp la. mil each Wl )' ihrtc Piimicia* la cbuWng uinh n*<*i ngtf auy nhii bio f&m qua innh 

rcn kiy«n ;n nhfl Ok ini'i. «6 nan qtntn. Qui irtnh nay dam bio ebi> han lata lufiB fhi tun* nhOni gi bin di ho. SPt AK {NGUSU TO ttftRH I HGUSH WITH CASY-TO-USC- AUDIO LESSONS mum i "i km -. tvui.\nir Pi m.u*M nut i»t\*mim: m>i.ui.jcv 

Ihr Shun ll"«w . (f TCI boll 

< — > i— • ►•— ■« 

. l .fi-l«h>l'n.. 


for rvplacrmcnl diits, call I -(8001-638- 1 3(14 or wriic UK 

-*• Recorded Books. UC 270 Skip)** RA 
Prince Frederick. Ml) 20678 
/ www. rca) tiled hooks, torn tf LM.IIMI l«B 

mtoMESE 
smxas 

IWtOMWTl 

counsel 

PutB 

T 

i 
e 

N 
G 

A 

N 
H 

BilUilHil A 
N()l7l£>*A.VH 
WntUllAl'Itf 
XGHt.MiWH 
CllO.\CViDO> 
Hi AN VM" 
PC267 
PIMSLEUR ■ LANGUAGE PROGRAMS Albanian 


Iriih 


Arabic [ijuiffo] 


Italian 


Arabit | I'fivpii jii .' 


Japanese 


Armenian [EaHtrnj 


Koecan 


Aim en i an (Woimi| 


Lithuanian 


Chinese [Caniooe*c] 


Ojibwc 


Chine** [Mandarin] 


Polish 


C*och 


!''■■'.., in i- [BruilianJ 


Ditith 


IWtiigueK [Continental] 


iMIj-lllii ' Attn r I, :,. 


Romanian 


F*ni 


Kuiiian 


ftwmdt 


Spanuh 


Genua 


SwAfc 


Gnxk 


Win German 


Haitian Creole 


Thai 


Hebrew 


Twi 


Hindi 


Ukraniui 


Indonesian 


Vlctnamcic 


For infornuuon on iithri roilable louriti 


plrue t -ill Reawdcii Booai 


, LLC« 1-I800J-63813W 


HB»|*MJ 


I.SI9N I-WIV47W-X PIMSLEUR* 

LANGUAGE PROGRAM* 

TIENG ANH 

English for Vieinamese Speakers 
SACH TAP DQC 


MUC LUC 

CAc bit i$p aw 

Ph'in fffti ilitfu 3 

Bing chff cdi irfag Ann 6 

Bii M0t 7 

OUt fill ■.., , t | • a fill » I • |>*-t ■ #*» I * t « t »»■ ■ 

Bii B- 9 

BiiBflh 10 

Bii Nam 11 

Bit Sao 12 

BiiBiy 13 

Bii Tom n 

Bii Chin 15 

oat Mudi ................ 16 

Bii Mirtfi MW 17 

Bii Mirtfi Hal 18 

Bii Mufti Ba 19 

BiiMiWiBoo 20 

Bii Mirtfi Urn 21 

Bii Mufti Siu 22 

Bii Mirtri Bly 23 

Bii Muirt Tim .24 

Bai Miffri Chin , 25 

Bai Hal Miwi 26 

Bii Hal Mirfti M& 27 

Lcfic&m ta 28 TIKNG AMI Phan gicfi Ihicu Sau day la phah mieu (A nhCTng gl cd the* duVc gyi la 
"doc lien hc/p." Phah micu la nay neu ra moi so" go"i 
y rat quan trong vc nhirng van d<3 c6 litii quan den 
qui Irish doc ngdn ngCT vic't. 

Ong Smith iy hoc "doc" cic chff cii licng Nga irong 
bang chfr dx nhirng dog khflng cd ihtti giau hue ndi 
ueng Nga. Ong Smirnoff ndi licng Nga khi Ong con 
nho nhirng chira bao gift hoc doc licng Nga. Mc/t 
hdm. Ong Smirnoff nhan difc/c mdl bite ihtf cua mdt 
ngirfri bi con a Nga vi£i bang chlr Nga. Ong fchoag 
doc dtrox bite Ibir nay. Ong dira cho Ong Smiih xcm 
bile tint, Ong Smith khdng ■he' incn dirc/c ndi dimg 
ln'fi lhu\ Nhirng rbi dau vao Jify ci: ong Smith doc 
lo cic ttr uong bite thir, ong Smirnoff nhih ra cic til 
nay vi h-C-u dire*: chiing. Ci hai ong deU cam thfl'y 
man ngu ytn 

Can boi uVo-c dit ra 14: ai "dpc": ong Smith hay dng 
SnumofT.' Ro ring la mucin bic't ihdng than m$t Ibir 
ngoai ngtt. ngifdi hoc phai ren luy£n ci hai ky nang 
ngdn !•. ■■. (i :■•■■ Day chinh li ly do vi sao phircng phiip 
Pimsleur d$y doc bang each nay. TIENG ANH Phan aiffi thlju ftifp) Doc co the dirp'c djnh nghia lil "hoai ddng giai ml 
vln ban bang chff viei dd xac duih nOi dung ihdng 
hai> cua van ban." Noi each khic thl doc bao gbm 
qui ttinh quay tro" lai vd*i Ioi ndi thong qua cic ky 
hi{u bang chlr vifi i cua no. Moi mdl van bin difo'c 
Vifi ra dai di£n cho mdt phit ngdn c6 die' dirc/e n6i 
ra, song chi co nhirng ngifiri c6 mdl ttinh do nao do 
ve" ngdn ngtf n6i mdi suy lu|n ducc nidi van bin 
vi-.-- cd the i1if-:-i pbil ta Lhanh Kri moi each ho"p ly\ 
Do do. n6i mt>t thir licng la birdc dm thiel dau lien 
d£ tien dfih khi nang doe mgi tbil tieng cd y nghia. 
Cue hai t^i dec troog cudh sich niy din d£l ban d&h 
budc ihil hai; chiing difo'c bien soan <M gulp ban 
lien ttfoYit: cic Km v& nhfrng bi£n d6i v£ &m vo*i cac 
chO c4i trong bang chtt ca^ tifibg Anh. 

Chifffng irinh lifing Anh My I gom hai miroi mot 
bai ujp doc. TSt ca cic hii t$p doc duvc ghi fim d 
cu&i lost bai hoc n6i. Ban co ihc* igp dec iheo mc)t 
trong nhirng each sau day : sau khi ban hoc xong mOt 
so bai trong phah n.'n. ban c6 lh^ tfp doc vol nhirng 
khoang ngli qubtg ti$n cho ban. 1 lojc ban cd the 
lam bai t|p doc dau ti£n sau khi hoc xong BaJ 10 rbi 
lai lam ticp mdt bai t|p doc sau khi hoc xong moi 
mot bai ndi blnh thucttig. Hay ban cQng cd the cam TlfiNG ANH Phan gi<>i Ihigu (liep) 

doc bao gbm nhfrng tir va lhanh ngff trong toan hO 
ba mtsri bai hoc ndi cflng aha cd th*m mdt so' lit 
mc>i. Tli ci nhifng chi dan d^y du de* Jim cic bai tfip 
doc cd trong phan nghc cua cic bai t§p doc. 

Trong khi lam cic bai u)p dpc. ban nhd" ring tifihg 
Anh la m$t ngdo ngtt rii khic ihtfcmg, cd nhieu 
trutnig hor ngoai 1$. Nhtrng chi din difa ra trong 
cic bai l§p doc chi phan anh nliffng khudn nifiu 
chung chir khdng neU l£n nhirng quy lie bJft di bat 
dich. Tuy nhito, khi vflo tir cua ban nhibu htfn, ban 
sS ihfiy ring nhffng tnrcfng hoi) ngoai 1$ Ay giy ra 
ngay cang it khd khin fatfn dfli vd*i ban. Ban sC Ml 
diu nh$n difn ra cic tir vi Uep nh^n chdng ohii la 
nhirng "long the*," do do ban sfi khdng con can phai 
dec ukh chiing ra hay giai mi chiing thco tirng chfl 
■- -;. Ban hoan loin h.j do l^a chon cho minh ide dd 
Urn cic bai t$p doc nay. l$p di u)p lai tirng bii cho 
den khi nao ban cam ihl'y ihoii mai nr lin tlii bSy 
hoc liep bai sau. Ban cung cd the* phat hien ra rang, 
hie d5u, doc cieng Anh ddi hoi pbAi qua m(H qui 
trinh luycn t*p. Song, vffi m<k no lye vira phii, ban 
se kinh ngac nh?n thay ring ban dec nhanh den nhir 
the nao. tie'ng anh 


BANG 


CHUCAI TIENG ANH 


Aa 
Nn 


Bb 
Oo 


Cc 
Pp 


Dil 
Qq 


Ee 
Rr 


Ff 
Ss 


Cg 
Tl 


Hh 
Uu 


II 
Vv 


JJ 
Ww 


Kk 
Xx 


LI 
Yy 


Mm 
Zz 
CAC NGUYEN AM 
Aa Ee II Oo 


Uu 
Yy 

TIENG ANH BM M^t 


1. 


Il 


2. 


Ut 


3. 


sti 


4. 


six 


5. 


fix 


6. 


fin 


7. 


1 


8. 


fine 


9. 


fin /fine 


10. 


nine 


11. 


sile 


12. 


my 


13. 


by 


14. 


kite 


IS. 


miss 


16. 


did 


17. 


bll 


18. 


bile 


19. 


big bite 


20. 


I like Ike. TIENG ANH Bai Hai 1. 


In 


2. 


win 


3. 


wine 


4. 


sine 


5. 


Is 


6. 


h Is his. 


7. 


nine limes 


8. 


my wife 


9. 


Try it. 


10. 


tin 


11. 


ten 


12- 


sei 


13. 


net 


14. 


lift 


15. 


left 


16. 


five miles 


17. 


mister 


18. 


Mr. 


19. 


Mis. 


20. 


Mis. Mike is fine BaiBu TIENG AMI I. 


Icl 


2. 


lit 


3. 


lite 


4. 


ten men 


5. 


teen 


6. 


week 


7. 


See me. 


8. 


we need 


9- 


eal 


10. 


em 


11. 


sixty 


12. 


fifty 


13. 


tie Is 


14. 


he's 


15. 


He's fifteen. 


16. 


he'd 


17. 


He'd like wine. 


18. 


please 


19. 


We'd like tea. please. 


20. 


Hi. miss! 10 II TIENG ANH 


BaiB6h 


1, 


We sil. 


2. 


HebeL 


3. 


It's twenty feel. 


4, 


Did he leave? 


5. 


Please repeat. 


6. 


fat 


7. 


mat 


8. 


at 


9. 


ate 


10. 


late 


11. 


lay 


12. 


stay 


13. 


We can stay — 


14. 


ten days. 


IS. 


I hate my hat. 


16. 


We have six cats. 


17. 


My cat sat in my hat 


18. 


It made me mad. 


19. 


He's bad. 


20. 


Maybe. 

*• 
TIENG ANH 


Bai Nam 


1. say 
2. If I may say ... 
3. my family 
4. Kates cat 
5. Kate's cat is fast 
6. cash 
7. she 
8. She likes fish. 
9. Is It fresh? 
10- we wish 
11. action 
IZ section 
13. tension 
14. diction 
15. She's my wife. 
16. She's shy. 
17. Why? 
18. Why mention 11? 

12 13 TIENG ANH BaiSaii I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
10. 
11. 
IX 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
2lt It's my dish. 

We have six fish. 

We read fiction - 

In his mansion. 

mop 

hop 

stop and shop 

tot 

tote 

mope 

No. 

road 

coat blow 

mow 

Hello! 

don't 

Please don't go. 

I hope not. 

*f 
TIENG ANH 


Bai BBy 


1. boat 
2. note 
3. not 
4. It's not on East Street. 
5. No, we won't go. 
6. I dote on him. 
7. White oaks don't grow fast. 
8. but 
9. cup 
10. Fill it up! 
11. six hundred 
12. We must eat. 
13. a lot 
14. some tea 
15- Come In! 
16. He needs money. 
17. Does she sec him? 
18. We like the wine. 
19. Is he your husband? 
20. He's American. 

14 TSENG ANH 15 Bai Tom 1. us 

2. He understands us. 

3. Meet mc ai the hotel 

4. Welcome! 
5- yes 

6. yesterday 

7. yellow 

8. The sun Is yellow. 

9. use 

10. us /mi- 
ll, muse 

12. fuse 

13. you 

14. Excuse me. miss. 

15. Pay attention I 

16. Don't confuse me! 

17. We have a used car. 
IS. Us cute. i 
i TIENCANH 


Bai Dun 


1. 


yak 
2. 


yam 
3. 


Do you understand? 
4. 


Not yeL 
5. 


Is she American? 
6. 


She's Chinese. 
7. 


She likes chUdten. 
8. 


chin 
9. 


Sillfl 
ID. 


such 
11- 


Cheer up! 
12. 


book 
13. 


shook 
14, 


nook 
15. 


Look at htm! 
16. 


Can we eal lunch? 
17. 


She can cook fish and chips. 
18. 


It's not much. 
19. 


But It's cheap. 
20. 


Good-bye! 

16 17 TIKNCi ANH Bai Mtfdi 1. 


sheep 


2. 


cheap 


3. 


Don't cheat! 


4. 


It's Miss Brooks! 


5. 


By hook or by crook, 


6. 


In cash, please. 


7. 


cop 


8. 


cope 


9. 


can't 


10. 


cent 


11. 


lace 


12. 


a nice face 


13. 


1 need some peace. 


14. 


Try the wine. 


15. 


lis good. 


16. 


Did you Uke civics? 


17. 


She took a trip. 


18. 


She's In France — 


19. 


In a big city. 


20. 


He's at the Cape, 

TIKNG ANH 


Bai MthVi Mpt 
1. cook 
2. look 
3. "I am not a crook," 
4. case 
5. cease 
6. Shall wc dance? 
7. Its a cinch. 
8. No, I have a cramp. 
9. the 
10. then 
11. this 
12. Thai s my hotel 
13, It's over there. 
14. Thanks. 
15. I think so. 
16. He's with me. 
17. We have three children. 
18. That's Blot! 

IS 19 TIKNC. AMI 
tiknt; anh 


Bai Mvifi Hat 


Bai Mutt Ba 


1. Is ihis the road? 


I. 


do 


2. Where are ihc children? 


2. 


Do you know — 


3- They're over there. 


3- 


who took my book? 


4. It's a dollar thirty per gallon. 


4. 


No. 1 don't. 


5- That's thirteen dollars. 


5. 


8° 


6. What does that mean? 


6. 


Go to the left. 


7. I don't think so. 


7. 


You, too. 


8. do 


8- 


Today It's May. 


9. to 


9. 


pat 


10. I'd like to go home 


10. 


Pai has a pet. 


11. soon 


11. 


bet 


12. zoo 


12. 


pet /bet 


13. Me, too. 


13. 


tab /tap 


14. Where's a bathroom? 


14. 


What a big plgl 


15. Who's that? 


15. 


He rode his bike on the pike. 


16. Well then, let's eat. 


16. 


cloak 


17. With whom? 


17. 


croak 


18. We can go together 


18. 


It's my clock. 
19. 


Close the book. 
20. 


He's cross. 20 21 Tlfi 


NG ANH 


Bai Mu*6*i Bon 


I. 


Pam's boat 


2. 


Bob's map 


3. 


I know best. 


4. 


Don't be a pest! 


5. 


Wc ate clams — 


6. 


and crabs. 


7. 


It's not clear 


8. 


want 


9. 


water 


10. 


She wants some water. 


11. 


He does. too. 


12. 


wander 


13. 


We wander and wonder. 


14. 


Wash your face! 


15. 


hall 


16. 


■all 


17. 


Thai man Is tall! 


18. 


His wife is small. 


19. 


Do you like walnuts? 


20. 


Did you see the waterfall in Dalat? TIENG ANH 


Bai 


Mitfri Lam 


1. 


Did you call? 


2. 


He wants a beer. 


3. 


Sixty watts — 


4. 


is that all? 


5. 


Let's play ball. 


6. 


Where's Walden Pond? 


7. 


It's a walrus) 


8. 


We know. 


9. 


now 


10. 


We know now. 


11. 


Wow! 


12. 


a brown cow 


13. 


How are you? 


14. 


pout 


15. 


gout 


16. 


out and about 


17. 


Don't shout. 


18. 


Our children went to town 


19. 


She can count to ten. 


20. 


What's that sound? 22 23 TIENG ANH 
Bai Mt/oi Sau 
!. how 
2. How much Is 11? 
3. Our Town 
4, cap and gown 
S. Lei's look around. 
6. The clown fell down. 
7. We want to leave now. 
8. We want to go io East Street. 
9. strap 
10- traps 
11. stop 
1 2. He can stop at this spot. 
13. Standstill! 
14. Do you speak Spanish? 
15. He's spry. 
16. Are the stores open? 
17. Throe strikes — you're out! 
18. The stray cat can stay with us. 
19. Trust me. 
20. Trick or treat! 

Bai Mu&i Bay tikng ANH 1. 


You speak too fast. 


2. 


Please stop it! 


3. 


We struck It rich. 


4. 


We spent a lot of money 


5. 


faster 


6. 


later 


7. 


1 want to eat later. 


8. 


over there 


9. 


Is that her sister? 


10. 


How much per gallon? 


11. 


It's ten dollars. 


12. 


pastor 


13. 


This is major — 


14. 


not minor. 


15. 


Walter is a coal miner. 


16. 


minor / miner 


17. 


First Street 


IS. 


dirt 


19. 


burn 


20. 


Turn left. 


21. 


Our girl is thirsty. 


22. 


She'd like some water. 24 25 TIENG ANH 
TIENG ANH 


Bai Miroi Tim 


B4i Mufti Chin 


I, Mr. Miller 


1. 


a diller. a dollar 


2. Our girl is bigger. 


2. 


His feel went pitler- patter. 


3. I'd like to have dinner with you. 


3. 


My dentist has good manners. 


4. I need sixty dollars. 


4. 


He had dinner in a diner. 


5. Have you seen Wall Street? 


5. 


Don't be silly. 


6. bitter / biter 


6. 


The men liked tills dish. 


7. Hello, nurse. 


7. 


We wined and dined. 


8. Don't Inter. 


8. 


Her husband worked ai home. 


9. I'm sorry. 


9. 


He moaned and groaned. 


10. Please pass the butter. 


10. 


She asked "To the left?' 


11. This tea is finer. 


11. 


He needed money. 


12. She filled my glass. 


12 


He wanted IL 


13. The man opened the door. 


13. 


The ice melted. 


14. The lady closed it. 


14. 


I counted sheep — 


15. She welcomed him. 


15. 


lo get to sleep. 


16. We owed him money. 


16. 


His wife waited for us. 


17. I'm pleased to meet you. 


17. 


The teacher repeated tlw word 


18. We missed the bus. 


18. 


I voted yesterday. 


19. He stopped to eat. 


20. We kissed. 


21. She staved too late 


22. You're excused. TIENG ANH 


Bai 
1. 


TIENG ANH 


Bai Hai Miwi 


Hai Mtfoi M& 


1. She wanted some French wine. 


This Is Tom Small. 


2. We clapped our hands 


2. 


But he's not small — he's big! 


3- The children visited me. 


3. 


His wife is Pam Small. 


4. ET. phoned home. 


4. 


And this Is the Small family. 


5- Does 11 snow In Vietnam? 


5. 


The Small family ts a big family. 


6. It snowed a lot last week. 


6. 


The Smalls have five children. 


7. Is It snowing now? 


7. 


The Small children are Utile, — 


8. ring 


8. 


but Mr. Small is big. 


9. rang 


9. 


The Small family has big Smalls — 


10. rung 


10. 


and little Smalls. 


11. She's strong! 


11. 


The Small family needs a big car. 


12. "Sing a song of sixpence — " 


12. 


Pleased to meet you. Mr. and Mrs. Small! 


13. Is ihe man speaking to me? 


14- I'd like something to drink. 


15. Today I'm going io Washington. 


16. But she's going to Long Beach. 


17. For how long? 


18. Think Spring! LCtl CAM TA 
TIENG ANH 

NGU&I DOC 

Nguo-i hitfng din ticng Anh Barry Nelson 

NgirM hiftmg din tieng V«i NgO nfttf Binh 

° Binh Nhu Ngu 

Cone nfT ticng Anh. Sherry Baker 

Giong nam ticng Anh Brad Spear 

NGL'Cfl BIEN SOAN CHUONG TMNH 

Dr. Binh Nhu Ngo ♦ Joan SchoeUner 

BIENTAP 

Christopher J. Galnty • Beverly D. Heinle 

Phan ghi am dung ky thufit stf duett ihtfc htfn dirtfi stf 
difiu Ifhien cun: 
Sarah N. Hewitt 

KY SIT GHI AM 

PelerS.Turpin ♦ Kelly Saux 

Simon & Schuster Studios, Concord, MA 

$> and © Rtc<«d«! Prop*™ 2002 
by Simon & Schuster Audio. ■ division of Simon & idwaei, inc. 

© Reading Booklei ?pi)2 
by Simon & Schuster Audio, a dMiloa of Simon & ictwwc*. inc. 

AU rildus rwavect /Tic g* £i0 bin ouyfa. Neu ban muim lien lac irtfc tiep vdi m0» ctf scV phuc vu 
khach hang difo'c Cic Chircmg trinh Ngoai ngO Pimskur 
uy quyen, ban Uun tfn gpi difin ihoai stf 1-800-638-1304. 

6 MJ va Canada, ban cd the gpi di£n ihoai trite liep. 

6 ngoai My va Canada: ban hoi (dog dai $6 di$n thoai 

n6i vtfi AT&T, sau d6 goi.